Saturday, August 22, 2009

Shirdi Saibaba Temples of Himachal Pradesh

Sai Sudha Trust
Shirdi Sai Baba Mandir
Garkhal Kasauli, Himachal Pradesh - 173201
Tel : + 91 1792 72117 / 72350

Sava Dharam Sabha
Shiv Sakti Shirdi Sai Baba Pawan Dham
Sector 5,Parwanoo,Himachal Pradesh
Tel : + 91 1792 63848 / 32024

No comments: